Privātuma Politika

SIA „POLIGRĀFIJAS APGĀDS (POLAP)” PRIVĀTUMA POLITIKA

Apstiprināts Rīgā, 2018. gada 18. jūnijā

SIA ”Poligrāfijas Apgāds”  turpmāk – POLAP ir vairumtirdzniecības uzņēmums, kas nodrošina papīra, poligrāfijas materiālu, foto preču piegādi juridiskām personām. Lai nodrošinātu sekmīgu sadarbību ar klientiem, POLAP apņemas atbildīgi ievākt, uzturēt un izmantot mūsu sadarbības partneru informāciju.

POLAP rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – POLAP klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
POLAP teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.

POLAP apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Poligrāfjas Apgāds” POLAP, vienotās reģistrācijas Nr. 40003165442, juridiskā adrese Rīga, Lejupes iela 15, LV 1076. SIA „Poligrāfijas Apgāds” POLAP kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 80300003 vai e-pasta adrese polap@polap.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA „Poligrāfijas Apgāds” POLAP juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi POLAP birojā). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.